Фізичної електроніки

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Анатолій Миколайович Веклич. Основні напрямки досліджень – плазмова та емісійна електроніка, сенсори, плазмохімія та інші. Кафедра забезпечує викладання ряду нормативних курсів.

 

Квантової радіофізики

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Валерій Іванович Григорук. Основні напрямки роботи – акустооптика, електроніка НВЧ, спін-хвильова електродинаміка, волоконна оптика, мікроскопія ближнього поля, інтегральна магнітооптика та інші.

 

Комп’ютерної інженерії

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Погорілий Сергій Дем’янович. Кафедра забезпечує випуск фахівців за напрямом підготовки 6.050102 «комп’ютерна інженерія» (ОКР бакалавр) та спеціальністю 8.05010201 «комп’ютерні системи та мережі» (ОКР магістр). Основні напрямки досліджень – програмування для суперкомп’ютерних систем, розробка алгоритмів для комп’ютерних мереж, створення вбудованих мікропроцесорних систем.

 

Медичної радіофізики

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Євген Власович Мартиш. Основні напрямки роботи – інтраскопія, телемедицина, візуалізація та аналіз медичних зображень. Спеціалізація – «медична радіофізика».

 
 

Електрофізики

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Сергій Миколайович Савенков. Кафедра не має спеціалізації і забезпечує викладання базових курсів, зокрема, загальної фізики. Основні напрямки роботи – наноструктури, магнітооптика, спектроскопія.


Нанофізики та наноелектроніки

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, доцент Олександр Володимирович Прокопенко. Основні напрямки досліджень – високотемпературна надпровідність, вивчення явищ, які відбуваються в надмініатюрних та надвисокочастотних радіосхемах, створення систем голографічного запису та відтворення інформації, комп’ютерна обробка інформації.

 

Радіотехніки та радіоелектронних систем

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Анісімов Ігор Олексійович. Основні напрямки наукової роботи – дослідження проблем розробки, конструювання, надійності та технічної діагностики складних радіоелектронних комплексів та систем.

 

Математики та теоретичної радіофізики

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Володимир Iванович Висоцький. Кафедра забезпечує викладання нормативних математичних курсів для студентів всього факультету. Основні напрямки роботи – диференціальні, інтегральні рівняння, реології, нелінійна механіка тощо.

 

Сектор центру автоматизації наукового експерименту

Кріогенний комплекс

Departments that were closed or reorganized

Departments that were closed or reorganized

Chair of  Semiconductor Physics (1952-1996)

Chair of Radioelectronics (1962-1996)

Chair of Nonlinear Optics (1962-1993)

Research Laboratory of Applied Information Recording Problems (1982-2006)

Спецфакультет з перепідготовки кадрів за новими перспективними напрямками науки і техніки (1979-1995)