Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка забезпечує реалізацію студентами права на особистий вибір навчальних дисциплін, передбаченого Законом України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62). Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем як структурний підрозділ Університету створює здобувачам освіти умови для поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (якщо це передбачено освітньою програмою); поглиблення своїх знань та здобуття додаткових загальних і загально-професійних компетентностей в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузі знань; ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширення або поглиблення результатів навчання за загальними компетентностями.

Здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня;
  • із навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

Cкладові навчальних планів освітніх програми першого (бакалаврського) рівня.

ОПП “Електроніка та інформаційні технології в медицині”

ОПП “Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології”

ОПП “Еконофізика”

ОПП “Інженерія комп’ютерних систем і мереж”

ОПП “Інфомаційна безспека телекомунікаційних систем і мереж”

Cкладові навчальних планів освітніх програми другого (магістерського) рівня.

ОНП “Прикладна фізика та наноматеріали”

ОНП “Біомедична фізика, інженерія та інформатика”

ОПП “Радіофізика та електроніка”

ОНП “Комп’ютерні системи та мережі”

ОПП “Захист інформації в телекомунікаціях”

ОНП “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж”