Редакція освітньо-професійної програми «Електроніка та інформаційні технології в медицині» від 04.09.2023 року введена в дію наказом ректора університету від 06.09.2023 року № 642-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2023 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові компоненти:

 • Англійська мова
 • Атомна фізика
 • Бакалаврська робота
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприєм¬ницької діяльності
 • Вступ до університетських студій
 • Диференціальні рівняння та теорія ймовірностей
 • Електрика та магнетизм
 • Електродинаміка
 • Елементи теорії границь і диференціального числення
 • Загальна алгебра
 • Інженерна комп’ютерна графіка
 • Квантова механіка
 • Коливання та хвилі
 • Комплексний іспит за спеціальністю «Прикладна фізи¬ка та наноматеріали»
 • Комп’ютерні пакети та інформаційні системи
 • Лабораторія з радіотехніки та радіоелектроніки
 • Математичний аналіз
 • Медична радіофізика та електроніка
 • Менеджмент
 • Методи математичної фізики
 • Механіка
 • Мікропроцесорні системи
 • Молекулярна фізика
 • Науково-виробнича практика
 • Об’єктно-орієнтовне програмування
 • Оптика
 • Основи екології
 • Основи програмування
 • Практикум з експериментальної фізики та основ вимі¬рювання
 • Професійне спілкування українською мовою
 • Радіоелектроніка
 • Радіотехнічні кола та сигнали
 • Соціально-політичні студії
 • Статистична фізика
 • Теоретична механіка
 • Українська та зарубіжна культура
 • Філософія
 • Числові та функціональні ряди, інтегральне числення

Вибіркові:

 • Квантова та напівпровідникова електроніка
 • Мікрохвильова електроніка та електродинаміка
 • Мікрохвильова та наноелектроніка
 • Напівпровідникова електроніка наноструктур
 • Основи статистичного аналізу
 • Прикладне матеріалознавство та хімія наноматеріалів
 • Розвиток фізичних теорій
 • Фізика вакууму
 • Числові методи апроксимацій
 • Ядерна фізика та астрофізика

Блок «Медична радіофізика та інформаційні технології»

 • Анатомія та фізіологія для фізиків
 • Біофізика складних систем
 • Комп’ютерний експеримент та обробка медичних зоб¬ражень
 • Лабораторія з медичної радіофізики
 • Методи цифрового зв’язку
 • Молекулярна фізіології та біохімія
 • Основи фізичної електроніки
 • Семінар з медичної радіофізики
 • Технології обробки й аналізу діагностичних даних
 • Фізичні основи медичної техніки

Блок «Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології»

 • Електродинаміка матеріальних середовищ
 • Лабораторія з оптичної, мікрохвильової та цифрової технік
 • Методи кодування і модуляції цифрових сигналів
 • Обробка сигналів у мікрохвильовому та оптичному діапазонах частот
 • Оптичні телекомунікаційні технології
 • Основи передачі та обробки інформації
 • Основи фотоніки та електроніки
 • Прикладна оптика та поляриметрія
 • Семінар з квантової радіофізики Сучасні інформаційні технології