Завідуюча кафедри Квантової радіофізики та наноелектроніки – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Карлаш Ганна Юріївна.


Викладачі кафедри:


Презентація кафедри


Наукові напрямки кафедри:


 Фізика поверхні

Наукові дослідження в галузі фізики поверхні присвячені експериментальному визначенню атомної структури,електронних властивостей, елементного та хімічного складу поверхонь металів та напівпровідників в атомарно чистому стані, а також нанорозмірних структур та плівок на їхній основі. Для проведення експериментів використовується ціла низка сучасних експериментальних методик: електронна спектроскопія та мікроскопія, дифракція електронів низьких енергій, сканувальна зондова мікроскопія та мас-спектрометрія. Результати досліджень лягають в основу перспективних технологій наноелектроніки, сенсоріки та приладобудування для потреб військово-промислового комплексу.Дослідженнями керує доктор фізико-математичних наук Горячко Андрій Миколайович.


Лазерна поляриметрія

Лазерна поляриметрія – один з наукових напрямів кафедри, у межах якого вивчаються прикладні та фундаментальні проблеми, пов’язані з взаємодією поляризованого світла з середовищами. На кафедрі розробляють ефективні методи визначення та модуляції параметрів поляризації світла, які, в свою чергу, дозволяють досліджувати оптичну анізотропію (дихроїзм, двопроменезаломлення) та інші оптичні характеристики різних середовищ: кристалів, рідин, плівок, біологічних тканин тощо. Співробітники, аспіранти та студенти кафедри, що працюють за даним напрямом, спільно із провідними вітчизняними та зарубіжними ученими проводять експериментальні дослідження та розробку моделей оптично анізотропних та розсіюючих середовищ. Дослідницькі поляриметричні установки (автоматизований Стокс- та Мюллер-поляриметр) за своїми характеристиками відповідають сучасним світовим аналогам і мають відкриту архітектуру, що дозволяє їх відносно легко модифікувати та удосконалювати у відповідності до потреб експерименту.

Дослідженнями керують професор, доктор фіз.-мат. наук Савенков Сергій Миколайович та доцент, кандидат фіз.-мат. наук Оберемок Євген Анатолійович


МАГНЕТРОННЕ НАПОРОШЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК

Досить “новим” на кафедрі є напрям  магнетронного напорошення тонких плівок в атмосфері аргону. Наразі співробітники кафедри налагодили процес  напорошення феромагнітних плівок нікелю нанометрової товщини та міді. У майбутньому планується вирощувати тонкі плівки платини та золота. Варто зауважити, що плівки золота та платини використовуються, як електричні контакти при дослідженні феритових зразків та нановолокон у надсучасних технологіях наноелектроніки. Окрім того на кафедрі налагоджено тісне співробітництво з провідними науковими центрами Європи, Китаю та США, зокрема з Оклендським Університетом ( м. Рочестер, штат Мічиган, США) та Університетом Хубей (провінція Хубей, КНР).

Дослідженнями керує кандидат фізико-математичних наук, завідувач навчальної лабораторії радіоелектроніки, молодший науковий співробітник Мойсеєнко Владислав Анатолійович


Фемтофотоніка

Наукові дослідження, пов’язані зі взаємодією надкоротких (фемтосекундних) лазерних імпульсів з різними матеріалами (метали, напівпровідники, діелектрики, наноматеріали, органічні та неорганічні полімери, розчини тощо).  Механізми взаємодії фемтосекундного лазерного випромінювання з речовиною обумовлюються надкороткою тривалістю, надзвичайно високою потужністю та значною спектральною шириною лазерного імпульсу.

Дослідження проводяться у співпраці з Інститутом фізики НАНУ на базі лазерного фемтосекундного комплексу та  відділу фотонних процесів.

Напрямки дослідження:

  • Прецизійні лазерні технології мікрообробки функціональних оптичних матеріалів (дослідження фізики швидких (10 фс – 2 нс) оптоелектронних явищ, оптичні керівські затвори).
  • Виготовлення наночастинок шляхом лазерної абляції, діагностика властивостей (просвітлююча електронна мікроскопія, динамічне розсіяння, фотолюмінесценція тощо)
  • Формування лазерно-індукованих періодичних поверхневих структур (ЛІППС) для використання у фотоніці, оптоелектроніці, сенсориці, біомедицині

  Дослідженнями керують доцент, кандидат фіз.-мат. наук Карлаш Ганна Юріївна та доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. відділу фотонних процесів ІФ НАНУ Дмитрук Андрій Миколайович