кандидат фіз.-мат. наук

в.о. Завідувача кафедри Квантової радіофізики та наноелектроніки

Ганна КАРЛАШ закінчила з відзнакою радіофізичний факультет у 1995 р., навчалась в аспірантурі та працює на кафедрі електрофізики протягом 17 років (з 2016 року на посаді доцента). У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію» (01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків). У 2018 р. отримала  вчене звання доцента кафедри електрофізики.

Читає лекційні курси «Фізика» для студентів 2 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерна інженерія » та «Загальна фізика» для студентів 1 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Телекомункації та радіотехніка», а також спеціальний курс «Квантові інформаційні системи» для 2 курсу ОР «Магістр». Проводить семінарські та лабораторні заняття з курсів: «Оптика», «Атомна фізика», «Ядерна фізика та астрофізика»

 Ганна КАРЛАШ  має 35 наукових та навчально-методичних публікації, з них 11 після захисту дисертації, 13 наукових праць опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus (h-індекс 5). В рамках програми «Горизонт 2020» була виконавцем європейського проекту «Carther» (Programme H2020-MSCA-RISE-2015, Project 690945  “Carbon-based nano-materials  for  theranostic  application” “Carther”),  проводила наукові дослідження в Institut des Nanotechnologies de Lyon з 1.11.2017 по 31.11.2017 р.

Область наукових інтересів: дослідження взаємодії фемтосекундного лазерного випромінювання з твердим тілом (формування лазерно-індукованих періодичних поверхневих структур, виготовлення та характеризація наночастинок), оптичні методи діагностики наноструктур.

Основні результати наукової роботи:

  1. Dmytruk, I. Dmytruk, N. Berezovska, A. Karlash,V. Kadan, I. Blonskyi, “Emission from silicon as real time figure of merit of LIPSS formation”// . Phys. D: Appl .Phys.– 2021. – 54(26) – 265102 https://doi.org/10.1088/1361-6463/abf22a
  2. Karlash, A. Dmytruk, I. Dmytruk, N. Berezovska, Ye. Hrabovskyi, I. Blonskyi,” Impact of wavelength, intensity and polarization on the morphology of femtosecond laser-induced structures on crystalline silicon surface”// Applied Nanoscience – 2021 https://doi.org/10.1007/s13204-021-01823-6
  3. Karlash, A.Y. ,Skryshevsky, V.A. Kuznetsov, G.V. Kladko, V.P. “Evolution of visible photoluminescence of Si quantum dots embedded in silicon oxide matrix”// Journal of Alloys and Compounds 2013 1016/j.jallcom.2013.05.031
  4. Karlash, A.Yu. Skryshevsky, V.A.  Khodan, A.N.  Kanaev, A.V. Gayvoronsky, V.Ya. “Effect of thermal treatment and ageing on IR transmission and visible photoluminescence of nanostructured aluminum oxyhydroxide”// ournal of Physics D: Applied Physics  2012  DOI: 1088/0022-3727/45/36/365108
  5. Karlash, A.Yu. Zakharko, Yu.E.  Skryshevsky, V.A.  Tsiganova, A.I.  Kuznetsov, G.V. “Photoluminescence properties of silica aerogel/porous silicon nanocomposites”// Journal of Physics D: Applied Physics  2010 DOI: 1088/0022-3727/43/33/335405