Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» на здобуття освітнього ступеню магіст за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знань 10 Природничі науки спрямована на підготовку фахівців з прикладної фізики і фізики наноматеріалів, здатних вирішувати складні наукові, інженерно-технічні та інноваційні задачі. У програмі поєднано вичення дисциплін у галузі прикладної фізики, математики, електроніки та інформаційних технологій з метою підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження для розв’язання актуальних прикладних та фундаментальних проблем взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною різної природи, фізичних і технологічних задач в електроніці, у системах надвисоких частот із використанням сучасних інформаційних технологій.

Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію, присвоюється академічна кваліфікація «Магістр прикладної фізики та наноматеріалів» та професійна кваліфікація «Інженер-дослідник». Випускники програми мають змогу (достатній професійний рівень) працевлаштування у провідних світових та українських наукових, освітянських установах і компаніях різного профілю (ІТ компанії, промислові виробництва в галузях електроніки, телекомунікацій тощо) на наукових, інженерних, викладацьких посадах. Випускники також мають право на здобуття ступеня доктор філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

ОНП “Прикладна фізика та наноматеріали” редакція 2018 р.

ОНП “Прикладна фізика та наноматеріали” редакція 2023 р.

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми