Освітньо-професійна програма «Електроніка та інформаційні технології в медицині» на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знань 10 Природничі науки спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, які дають можливість застосувати фізичні, математичні та комп’ютерні технології для дослідження фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ (зокрема, в біомедичних об’єктах) і дозволяють проводити розробку фізичних основ для створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовин, технологій. У програмі поєднано класичну теоретичну і практичну підготовку у галузі прикладної фізики, математики, електроніки із набуттям вмінь використовувати інформаційні технології та навичок науково-дослідної роботи для розв’язання прикладних задач медичної фізики, квантової радіофізики, зокрема із застосування нанотехнологій та наноматеріалів.

Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію, рішенням ЕК присвоюється академічна кваліфікація «Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів» та професійна кваліфікація «Стажист-дослідник». Випускники програми мають основу для навчання за другим рівнем вищої освіти та змогу (достатній професійний рівень) працевлаштування у компаніях, малих підприємствах та інститутах технологічного, виробничого та ІТ профілю, науково-дослідних установах на інженерних посадах та посадах стажиста-дослідника.

Презентація освітньої програми

ОПП “Електроніка та інформаційні технології в медицині” редакція 2020 р.

ОПП “Електроніка та інформаційні технології в медицині” редакція 2023 р.

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми