Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знань 10 Природничі науки спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, які дають можливість застосувати фізичні, математичні та комп’ютерні технології для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів із врахуванням нанорозмірних особливостей і дозволяють проводити розробку фізичних основ створення нових наноелектроних пристроїв, приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовин, технологій.

Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію, рішенням ЕК присвоюється академічна кваліфікація «Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів» та професійна кваліфікація «Стажист-дослідник». Випускники програми мають основу для навчання за другим рівнем вищої освіти та змогу (достатній професійний рівень) працевлаштування у компаніях, малих підприємствах та інститутах технологічного, виробничого та ІТ профілю, науково-дослідних установах на інженерних посадах та посадах стажиста-дослідника.

ОПП “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, НАНОЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ” редакція 2020 р.

ОПП “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, НАНОЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ” редакція 2023 р.

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми