1965 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив у 1983 р. фіз.-мат. школу №4 м. Кременчук, в 1988 р. – радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив у 2000 р., (науковий керівник професор В.Я. Черняк). Як молодий спеціаліст з 1988 по 1993 р. працював в ІЯД НАН України інженером відділу фізики плазми. В 1993-1997 рр. працював молодшим науковим співробітником на кафедрі фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка де одночасно проходив навчання в заочній аспірантурі. У 2000-2007 рр. змінив напрям діяльності на інженерне програмування в сфері баз даних. Брав безпосередню участь як системний аналітик в розробці та впровадженні трансатлантичної телекомунікаційної моніторингової системи «Telcordia™ Surveillance Manager» в BellSouth Telecommunications, Inc. штат Нью-Джерсі (США).

В 2007 році повернувся до наукової діяльності та продовжує працювати старшим науковим співробітником на кафедрі фізичної електроніки радіофізичного факультету.

Основні напрями наукової роботи пов’язані з експериментальним дослідженням динамічних плазмово-рідинних систем. Вивчення властивостей таких систем на предмет створення генераторів нерівноважної плазми, а також дослідженням особливостей протікання розрядів в дисперсних повітряно-крапельних середовищах. Виконав разом з проф. Черняком В.Я. та іншими цикл робіт з дослідження фізичних та плазмово-хімічних властивостей зони взаємодії плазми вторинного розряду з вільною поверхнею рідини. Показав наявність стрибка потенціалу простору, який зосереджений в тонкому шарі саме цієї зони. Отримані результати увійшли в матеріали енциклопедичної серії «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ». Запропонував і дослідив разом з Черняком В. Я., проф. Трохимчуком А.К. (хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка) та іншими стимульований плазмою механізм розчинення благородних металів у соляній кислоті, що може бути використане для підвищення економічної ефективності в золотодобувній промисловості. Разом з проф. Черняком В.Я., Юхименком В.В., Присяжнєвич І.В. виконував цикл робіт, пов’язаних з отриманням екологічно чистих енергоносіїв. Проводив дослідження умов та особливостей плазмового реформінгу рідкофазних вуглеводнів в синтез-газі. Разом з проф. Черняком В.Я. та інженером Юхименком В.В. розробив метод контролю наявності в повітрі домішок горючих та вибухонебезпечних речовин при значеннях концентрації нижчих за поріг самостійного горіння. Метод захищений відповідним патентом. Проводив дослідження в напряму застосування плазмових технологій для захисту навколишнього середовища. Зокрема стимульовану плазмою деструкцію високомолекулярних токсичних сполук, розчинених у воді.

В коло наукових інтересів входять також проблеми біомоніторингу пестицидів та токсичних фосфорорганічних і хлорорганічних високомолекулярних сполук методами хромато-мас-спектрометрії.

Автор понад 130 друкованих праць, у тому числі 26 наукових статей.

Лабораторний практикум з курсу «Електродинаміка НВЧ», 2023.