Особливістю навчального плану спеціалізації є органічне поєднання трьох складових напрямків підготовки. Першим з них є традиційним для радіофізичного факультету і охоплює такі основні фізико-технічні курси як схемотехніка, фізична електроніка, напівпровідникова електроніка, квантова радіофізика і нелінійна оптика, статистична радіофізика, техніка і електроніка НВЧ, фізичні основи мікроелектроніки.

Другий напрям відповідає за вивчення основ медико-біологічних знань і містить основні курси: молекулярна фізіологія і молекулярна біохімія, біофізика складних систем, анатомія і фізіологія, основи патфізіології людини та спецкурси з основ фізики і хімії біологічних процесів, біоенергетики.

Третій напрям складають курси з обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій: мікропроцесорна техніка, комп’ютерний експеримент, моделювання фізичних процесів, комп’ютерна обробка медичних зображень, сучасні комп’ютерні технології, телекомунікаційні технології.

Застосування фізичних моделей і методів досліджень, електронних засобів та інформаційних систем у медичних технологіях, медичних приладах та медико-біологічних дослідженнях є предметом вивчення таких курсів: «Фізика живих систем», «Радіофізичні методи в медицині», «Фізичні основи медичної техніки» та спецкурсів: «Сучасна радіофізика», «Медична електроніка», «Основи біофізичного експерименту».

Починаючи з 4-го курсу, для студентів проводяться наукові семінари, які направлені на поглиблене вивчення предметів з усіх напрямків підготовки. Семінари поєднані з такими спецкурсами, як «Фізика живих систем», «Радіофізичні методи в медицині», «Біомедична техніка», «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами», «Біомагнітометрія», «Медична електроніка», «Фізичні основи клітинної та субклітинної діагностики». Студенти виконують лабораторні роботи за напрямами: фізичні основи медичної техніки, біомагнітометрія, практикум з комп’ютерного експерименту, комп’ютерна обробка експериментальної інформації, квантова радіофізика і нелінійна оптика, техніка і електроніка НВЧ, статистична радіофізика.

При виконанні лабораторних робіт з комп’ютерного експерименту студенти засвоюють на практиці алгоритмізацію автоматичного керування вимірюваннями, що є дуже важливим для сучасного науковця та інженера, що займається розробкою та експлуатацією сучасного діагностичного та лікувального обладнання з високим рівнем автоматизації. Практикум з комп’ютерної обробки експериментальної інформації забезпечує навички коректної обробки великих об’ємів даних, в тому числі медичних діагностичних зображень.

Виконання лабораторних робіт охоплює ознайомлення з основними видами діагностичного обладнання. Так, із записом і обробкою електричних сигналів, що генеруються організмом, студенти знайомляться на сучасному енцефалографі. Ультразвуковий медичний сканер дозволяє засвоїти фізичні та медичні засади ультразвукової діагностики. Ознайомлення з такими потужними засобами діагностики, як томографи, студенти виконують на емуляторах комп’ютерного (рентгенівського) томографу та магніторезонансного томографу на основі приладових даних, записаних на реальних приладах СРТ-1010 та Образ-1. Емулятор комп’ютерного томографу є фактично адаптованою до роботи без приладу програмою керування томографом. Ця програмно-апаратна модернізація є спільною розробкою викладачів кафедри (М. В. Кононова, О. О. Судакова), співробітника Київського заводу реле і автоматики Г. Ф. Лабунського.

Виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних робіт магістрів та проведення виробничої практики є прямим залученням студентів до науково-дослідної роботи, що проводиться в лабораторіях кафедри та провідних науково-дослідних інститутів та центрів. Так, у плідній співпраці з установами НАН та АМН України, на кафедрі проводиться не лише підготовка студентів, а й виконуються наукові дослідження та розробки. На базі Інституту фізіології ім.академіка О. О. Богомольця НАН України, Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, Інституту фізики НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є.Лашкарьова НАН України та Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Наукового центру радіаційної медицини АМН України проводиться підготовка студентів кафедри, виконання виробничої практики та кваліфікаційних випускних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

На кафедрі стало традицією запрошувати провідних іноземних вчених та фахівців для доповідей та читання циклів лекцій. Так, проф. Ю. Шютц з Вествальського Вільгельм університету, м. Мюнстер (Німеччина) щорічно читав лекції з променевої діагностики та променевої терапії. Доктор Л. Хайнріх, Віце-президент компанії «Creavis Technologies and Innovation/Degussa» (Німеччина) щорічно англійською мовою читав спецкурс «New Medical Technology. Principles, Materials and System Solutions» і проводить семінари «International Patent and Competition Analysis». Цикл лекцій з телемедицини прочитав проф. Р. Сатава з Йельського університету (США), з біомедичних матеріалів – проф. Г. Хоккер з університету м.Аахен (Німеччина), з сенсорних медичних систем – Президент компанії «JENASENCORIC EV» доктор Х. Алерс (Німеччина).

Для спільних досліджень, підвищення кваліфікації та викладацького досвіду практикується стажування співробітників, аспірантів та студентів кафедри у закордонних учбових та наукових установах. Так, у 1996 р. під час навчання в аспірантурі, С. П. Радченко та О. О. Судаков пройшли стажування в лабораторії дозиметрії факультету біомедичної фізики університету м. Гент, Бельгія, та отримали міжнародні сертифікати з відзнакою зі спеціальності «Біомедична та клінічна інженерія».

Щорічно кращі студенти кафедри під час виробничої практики проходять стажування в університеті м.Мюнстер, Німеччина, та в провідних наукових підрозділах виробничих компаній Європи, таких як Infracor Chemistry Services/DEGUSSA, IHP (Institut fur Halbleiter Physik) тощо. Так, зокрема, у 1997 р. – В. Дикий і З. Дика, у 2000 р. – Б. Суліма, у 2001 р. – В. Піскарьов і О. Євтушенко, у 2002 р. – М. Синицький, у 2004 р. – О. Лиско і І. Коломієць, у 2005 р. – Д. Жеребецький і А. Велігура, у 2006 р. – Г. Айдоян, І. Спориш – у 2007 р., у 2019 р. Павлушко І.О. – Інститут обробки біологічної інформації в центрі Юліха, Німеччина. Натаров Р.М. Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (2021-2023).

Багато студентів та аспірантів після успішного стажування за кордоном запрошуються на подальше навчання в аспірантурі та на роботу. Нові наукові напрямки досліджень кафедри призвели до появи нових контактів з провідним дослідними центрами Європи: так, у 2005 р. доц. С. П. Радченко провів спільні дослідження моделювання взаємодії ультразвукових хвиль з м’якими біологічними тканинами з проф. Х. Кольманом у Центрі біомедичної техніки і фізики Медичного університету Відня (Австрія). О. О. Судаков відвідав Європейський центр ядерних досліджень «CERN» (Швейцарія) для участі в розробці GRID-системи обробки даних експерименту ALICE.

Штат кафедри медичної радіофізики складається з 6 викладачів:

 • Радченко С.П., доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 • Іванісік А.І., професор, доктор фіз.-мат. наук,
 • Судаков О.О., доцент, кандидат фіз.-мат. наук,
 • Веремій Ю.А., доцент, кандидат фіз.-мат. наук,
 • Гріщенко Л.М., асистент, кандидат фіз.-мат. наук,
 • Афанасьєва Т.В., ассистент, кандидат фіз.-мат. наук

Радченко С.П.:

Завідувач кафедри медичної радіофізики, кандидат фізико-математичних наук, голова методичної комісії факультету радіофізики, електроніки  та комп’ютерних систем, голова профспілкової організації факультету.

Викладає наступні дисципліни:

Медична радіофізика, Лабораторія з медичної радіофізики, Патентування наукових розробок,

Комп’ютерне моделювання у біофізиці та медицині, Комп’ютерна фізика, Методи цифрового зв’язку, Фізичні основи медичної техніки, Мікропроцесорні системи, Семінар з медичної радіофізики, Медичні прилади

Окрім читання лекцій здійснює роботу з учнями через МАН ( учень зайняв друге місце у ІІ етапі конкурсу 2021 року), займається підготовкою матеріалів для представлення факультету для учнів-випускників шкіл 2021 року.

Бере безпосередню участь в організації щорічних конференцій, а саме: міжнародній конференції молодих вчених з прикладної фізики ICAP, міжнародній конференції «Електроніка та прикладна фізика» APHYS .

Представлено наукові здобутки на KNU Open, міжнародній конференції молодих вчених з прикладної фізики ICAP2021, міжнародній конференції «Електроніка та прикладна фізика» APHYS 2021, ХІV Міжнародній конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці 2021, X Міжнародній конференції “Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології” 2021, 9-та Міжнародній конференції “Нанотехнології та наноматеріали” НАНО-2021.

 Займається підготовкою інформаційних повідомлень про події та здобутки факультету на www-сторінці факультету, у новинах на Інтернет-порталі Університету та сторінках факультету у соціальних мережах.

Іванісік А. І.:

Доктор фіз-мат наук, професор кафедри медичної радіофізики.

Читає лекції та проводить заняття з наступних дисциплін:

Квантова та напівпровідникова електроніка, Лабораторія з медичної радіофізики, Взаємодія випромінювання з біологічними структурами, Фізика живих систем і біофізика, Основи фотоніки та електроніки, Медичні прилади.

Іванісік А.І. постійно проводить моніторинг потреб ринку праці, контактує з випускниками в соціальних мережах – близько 20 випускників. Здійснює керівництво роботою в МАН (зокрема,  Сенчишена Ярослава Олександрівна здобула перше місце в районі міста Києва).

 Дипломні роботи частково пов’язані з виконанням двох міжнародних наукових проєктів МОН, де Іванісік А.І.  є виконавцем (Чехія, Франція, керівник – Веклич А.М.). Брав участь в подачі проєктів.

Судаков О. О.:

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Проводить заняття з наступних дисциплін :

Паралельні обчислення, Сучасні комп’ютерні технології у медицині, Фізика біомолекул, Фізичні основи медичної техніки, Мікропроцесорні системи, Мікропроцесорна техніка, Додаткові розділи біофізики, Математичні методи обробки діагностичних даних, Мережеві технології в медицині та обробка приладових даних.

 Створив електронні презентації та записи лекцій і практичних занять 9 курсів.

Окрім читання лекцій та  проведення практичних робіт, до кожного курсу проводиться опитування студентів і випускників щодо зрозумілості і корисності матеріалів. Судаков О.О. бере участь у журі Київської міської і районних олімпіад з фізики для учнів середніх шкіл, залучає до різноманітних курсів та до виконання дипломних робіт обладнання, отриманого у рамках спільних проєктів. Організовує навчання аспірантів за  програмою академічної мобільності в різних закладах за кордоном. (Наприклад,  Інституті інноваційної мікроелектроніки м. Франкфурт (Одер), Німеччина). Організовує захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії випускників аспірантури. Бере участь у КНУ ЕКСПО.

Веремій Ю. П.:

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри, заступник декана з виховної роботи.

Проводить заняття з наступних дисциплін:

Основи фізичної електроніки, Лабораторія з медичної радіофізики, Комп’ютерний експеримент та обробка медичних зображень, Апаратне та програмне забезпечення, Технології обробки й аналізу діагностичних даних, Інформаційні технології в медійному середовищі, Лабораторія з медичної радіофізики.

Окрім навчальної роботи Веремій Ю.П. займається збором актуальної інформації по кафедрі та факультету.

Веремій Ю.П. залучена до проведення Днів відкритих дверей факультету (щомісяця), представлення ФРЕКС на заході «КНУ Експо» (двічі на рік), до участі у Олімпіаді КНУ (січень – квітень), збору контактів потенційних абітурієнтів, роботи з потенційними вступниками та їх батьками через листування та медіа канали тощо.

Займається реалізацією індивідуальних навчальних планів для студентів інших ОП.

Брала участь з експонатом у фотовиставці наукових досягнень Університету 2021 року.

Гріщенко Л.М.:

Кандидат хімічних наук, асистент кафедри медичної радіофізики, старший науковий співробітник.

Проводить заняття з дисциплін Біоелектроніка, Медичне приладобудування, Біофізика складних систем , Апаратне та програмне забезпечення, Технології лікувальних та діагностичних систем, Медичні матеріали та технології, Семінар з медичної радіофізики, Лабораторія з медичної фізики та “Medical and biological physics” для студентів Навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини”.

Гріщенко Л.М. постійно проводить маркетингову і професійно-орієнтаційну роботу з абітурієнтами та їх батьками, здійснює впровадження міждисциплінарних компонентів, зокрема основ біологічної, біофізичної та медичної хімії, біоелектрохімії тощо.

Нею створено спецкурси для магістрів першого та другого року навчання спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньої програми «Біомедична фізика, інженерія та інформатика», в яких розглянуто наступні тематики:

  • фізико-хімія поверхневих явищі їх роль в процесах, що відбуваються в організмі людини;
  • електродні процеси, їх біологічна роль та використання в медицині;
  • молекулярні основи дії ферментів;
  • фізико-хімія вуглецевих адсорбентів медичного призначення.

Афанасьєва Т.В.:

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри медичної радіофізики, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України.

Афанасьєва Т.В. розробила курс «Паралельні та розподілені обчислення» для магістрів першого року навчання (факультет інформаційних технологій). Проводить практичні заняття з курсу радіоелектроніки. Сигнали та процеси в радіотехніці

Має успішний досвід наукового керівництва дипломними роботами студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Бере участь у журі Київської міської олімпіади з фізики для учнів середніх шкіл.a