Освітньо-наукова програма «Біомедична фізика, інженерія та інформатика» на здобуття освітнього ступеню магіст за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знань 10 Природничі науки спрямована на підготовку фахівців з прикладної фізики і фізики наноматеріалів, здатних застосовуючи фізичні, математичні та комп’ютерні технології вирішувати:

  • складні науково-дослідні, інженерно-технічні та інноваційні задачі в галузі медичної фізики, біофізики;
  • практичні проблеми професійної діяльності медичних фізиків;
  • питання розробки фізичних основ, впровадження на їх основі та забезпечення новітніх технологій для діагностики та лікування;
  • питання забезпечення та ефективної експлуатації сучасного медичного обладнання, діагностичної техніки, біомедичної аналітичної та метрологічної апаратури, здійснення експертної оцінки якості та безпеки їх використання.

Програмою передбачено надання здобувачам освіти знань та формування у них практичних навичок роботи у галузі медичної фізики, біофізики, нанофізики, інформаційних та комп’ютерних технологій, необхідних для успішного використання існуючих та розробки нових фізичних та радіофізичних методик ров’язання прикладних задач із врахуванням особливостей живих біомедичних об’єктів дослідження.

Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію, присвоюється академічна кваліфікація «Магістр прикладної фізики та наноматеріалів» та професійна кваліфікація «Інженер-дослідник». Випускники програми мають змогу (достатній професійний рівень) працевлаштування в провідних світових та українських наукових, освітянських установах і технологічних компаніях різного профілю, робота яких спрямована на розв’язання актуальних прикладних та фундаментальних задач дослідження живих об’єктів та систем (науково-дослідні та лікувально-діагностичні установи МОЗ та АМН України, медичні ІТ компанії, промислові виробництва в галузях медичної електроніки, телекомунікацій тощо) на наукових, інженерних, викладацьких, керуючих та менеджерних посадах. Випускники також мають право на здобуття ступеня доктор філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

ОНП “Біомедична фізика інженерія та інформатика” редакція 2018 р.

ОНП “Біомедична фізика інженерія та інформатика” редакція 2023 р.

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми