Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Вимоги до рівня освіти вступників:

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  на перший курс до Університету приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначено в Додатку 2.1

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей (Додаток 2.3), яким надається особлива підтримка (Додаток 2.6).

Ліцензовані обсяги для ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Електроніка та інформаційні технології в медицині

Еконофізика (Економічна фізика)

40

40

20

123 Комп’ютерна інженерія Інженерія комп’ютерних систем і мереж

100

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

50

 

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів НМТ

Освітня програма

Предмет

Бал

Ваговий коефіцієнт

Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Електроніка та інформаційні технології в медицині

Еконофізика (Економічна фізика)

 

Інженерія комп’ютерних систем і мереж

Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

Українська мова

101 0,3

Математика

101

0,5

Історія України 101

0,2

 

“Бакалавр” на основі молодшого спеціаліста (МС). Ліцензовані обсяги для “бакалавра” на основі МС

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж В межах ліцензійного обсягу відповідного курсу

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в бакалавраті на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

( УВАГА! Можливі зміни)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів НМТ 29 липня – 23 серпня (до 18:00)
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих на навчання за державним замовленням Не пізніше 29 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 29 серпня – 02 вересня (до 18:00)
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 02 вересня (18:00 )

ІІ етап – 07 вересня

ІІІ етап – 09 вересня

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 06 вересня (до 17:00)

ІІ етап – 08 вересня (до 17:00)

ІІІ етап – 12 вересня (до 17:00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 07 вересня

ІІ етап – 09 вересня

ІІІ етап – 13 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 19 вересня

 

Порядок прийому заяв і документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на спеціальності 105, 123, 172 подають заяви в електронній формі, крім визначених «Правилами прийому» випадків.

Для участі в конкурсному відборі вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на не бюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, освітньої програми та форми здобуття освіти.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

У кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів

 

Виконання вступниками вимог для зарахування

Особи, які подали заяви на вступ до Університету та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після ухвалення Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до визначених термінів зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи :

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорта чи ID-картки);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • згоду вступника на обробку персональних даних;
  • папку-швидкозшивач білу паперову (для формування особової справи вступника).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Також необхідно укласти договір про навчання між Університетом та вступником.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії відповідного факультету, для зарахування на який рекомендовано вступника у визначені терміни. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Увага: повну інформацію щодо вступу можна знайти в  «Правилах прийому до київського національного університету імені Тараса Шевченка»