Списки рекомендованих до зарахування від 04.08.2023

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс до Університету приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначено в Додатку 2.1 Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного спрямування визначено в Додатку 2.2.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший рік навчання за скороченим строком навчання на вакантні ліцензовані місця на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей (Додаток 2.3).

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем магістра.

Ліцензовані обсяги для ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Електроніка та інформаційні технології в медицині

Еконофізика (Економічна фізика)

40

40

20

123 Комп’ютерна інженерія Інженерія комп’ютерних систем і мереж

100

172 Електронні комунікації та радіотехніка Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

50

 

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів НМТ

105 Прикладна фізика та наноматеріали Результат НМТ Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
Прикладна фізика,

наноелектроніка та комп’ютерні технології

Електроніка та інформаційні технології в медицині

Еконофізика

Українська мова 101 0,30
Математика 101 0,50
Історія України 101 0,20
Іноземна мова 101 0,30
Біологія 101 0,25
Фізика 101 0,50
Хімія 101 0,40
123 Комп’ютерна інженерія Результат НМТ Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
Інженерія комп’ютерних систем і мереж Українська мова 101 0,30
Математика 101 0,50
Історія України 101 0,20
Іноземна мова 101 0,30
Біологія 101 0,20
Фізика 101 0,40
Хімія 101 0,20
172 Електронні комунікації та радіотехніка Результат НМТ Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж Українська мова 101 0,30
Математика 101 0,50
Історія України 101 0,20
Іноземна мова 101 0,25
Біологія 101 0,20
Фізика 101 0,50
Хімія 101 0,20

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста (МС). Ліцензовані обсяги для ОС бакалавр на основі МС

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

172 Електронні комунікації та радіотехніка Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж В межах ліцензійного обсягу відповідного курсу

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання ОС Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2023 році

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Реєстрація для участі у творчих конкурсах1 та співбесідах (на місця державного замовлення) 03 липня –10 липня (до 1800)
Реєстрація для участі у творчих конкурсах2 та співбесідах (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 03 липня –25 липня (до 1800)
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (на місця державного замовлення) 07 липня – 18 липня
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 07 липня – 31 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників 19 липня –31 липня (до 1800)
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування до 05 серпня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням 08 серпня до 1800
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 10 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 09 серпня (1800)

ІІ етап – 18 серпня

ІІІ етап – 21 серпня

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 17 серпня (до 1700)

ІІ етап – 19 серпня (до 1700)

ІІІ етап – 25 серпня (до 1700)

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб І етап – 18 серпня

ІІ етап – 21 серпня

ІІІ етап – 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап) 27 вересня
Виконання вимог для зарахування на навчання для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап) 28 вересня
Зарахування вступників що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 29 вересня

 

Порядок прийому заяв і документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на спеціальності 105, 123, 172 подають заяви в електронній формі, крім визначених «Правилами прийому» випадків.

Для участі в конкурсному відборі вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на не бюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, освітньої програми та форми здобуття освіти.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

У кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів

 

Виконання вступниками вимог для зарахування

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, які отримали інформацію з офіційного вебсайту Університету, у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в Університеті. Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Університеті між Університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), у якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Для формування особової справи здобувача освіти до відбіркової комісії необхідно принести у паперовому вигляді такі документи:

 1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 2. Довідку про внесення відомостей до Демографічного реєстру / Витяг з реєстру територіальної громади
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
 4. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 5. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО)
 6. Документи, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі та зарахування, а також на переведення на вакантні місця бюджету (додаток 2.5. Правил прийому)
 7. 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см
 8. Договір про навчання у закладі вищої освіти (укладається з повнолітнім здобувачем освіти або батьками чи опікунами). Для неповнолітніх – свідоцтво про народження
 9. Папка-швидкозшивач (паперова)

Зверніть увагу, що копії документів приймаються лише за наявності їхніх оригіналів.

У разі неможливості подання документів у паперовому вигляді, ви можете надіслати (email: vstup.frecs@knu.ua) їхні скан-копії, підписані КЕП, на електронну пошту відбіркової комісії підрозділу, куди рекомендовані до зарахування

Увага: повну інформацію щодо вступу можна знайти в  «Правилах прийому до київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2023 році»