1947 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив 1974 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру. З 1977 працював асист. каф. математики і теоретичної радіофізики, 1987 – доц. каф. квантової радіофізики, 2002 – проф. Захистив 1980 канд. дис. «Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках», 1999 – докт. дис. «Магнитостатистические волны в анизотропных неоднородных слоистых структурах» (1999). Сфера наук. досліджень: електродинаміка шаруватих магнітогіротропних середовищ, радіоспектроскопія епітаксіальних феритових плівок і спін-хвильова електроніка НВЧ. З. показано, що для коректного опису магнітних властивостей (111) гранатових плівок треба використовувати модель тригональної анізотропії, а за спектрами МСХ можна визначити повний набір магнітних параметрів феритових плівок, в тому числі і розподіл поля одновісної анізотропії по товщині плівки. Для теорет. аналізу електромагнітних збуджень в феритах з доменною структурою ним запропоновано використовувати усереднений тензор магнітної проникності, а для аналізу багатошарових структур – метод зшивання імпедансів. Вивчені властивості магнітостатичних хвиль і коливань в таких мікрооб’єктах як циліндричні магнітні домени і розвинута теорія трихвильових процесів за участю МСХ. На базі досліджених ефектів реалізовано кілька нових технічних рішень, зокрема, фільтрів і багатоканальних фільтрів НВЧ діапазону.

В останні роки наук. інтереси пов’язані з дослідженнями властивостей гексаферитових матеріалів в міліметровому діапазоні, магнітоелектричних ефектів, зв’язаних магнітостатичних і електромагнітних коливань. Викладає лекц. курси: „Електродинаміка НВЧ”, „Радіофіз. методи досліджень”, „Хвильові і коливальні процеси”. Був ініціатором створення і куратором комплексного курсу „Сучасні комунікаційні технології”. Автор ідеї і розробник сучасного лабор. практикуму з НВЧ спектроскопії магнітостатичних хвиль, веде лабор. роботи з радіоспектроскопії. Як вчений-дослідник запрошувався на кілька місяців до Оклендського ун-ту (США) у 2006, і як проф. – до ун-ту Париж-13 (Франція) у 2007-2009. Під наук. кер-вом З. захищено 5 канд. дис. Співавт. першого в Україні мультимедійного навч. курсу „Спін-хвильова електродинаміка та електроніка” (Премія імені Тараса Шевченка за 2002). Був наук. кер. ряду госпдоговірних робіт та брав участь в декількох міжн. проектах. У 1999-2002 здійснював наук. кер-во одним з найбільших в історії Київ. ун-ту міжн. контрактів по створенню багатоканальних фільтрів НВЧ сигналів. Член спец. вч. ради по захисту канд. і докт. дис. Автор понад 100 наук. і наук.-метод. праць, 2 винаходів, патенту. Осн. праці: Спин-волновая электродинамика: Монография. К., 1991; Физические основы функциональной микроэлектроники: Учеб. пособие. К., 1989; Електродинаміка НВЧ: Зб. задач з курсу. К., 2002; Millimeter-wave magnetoelectric effects in bilayers of barium hexaferrite an lead zirconate titanate // Appl. Phys. Lett., 2006. V.89 (in co-authorship); Параметрическое возбуждение спиновых волн в нелинейном магнитостатическом резонаторе // ЖТФ, 2008. Т.78, № 4 (у співавт.); Поверхностные магнитостатические колебания в эллиптических цилиндрических магнитных доменах // ФТТ, 2009. Т.51, № 1 (у співавт.). Спін-хвильова електродинаміка: підручник. К., 2008 (у співавт.); Magnetic and dielectric excitations in the W-band in aluminium substituted barium and strontium hexaferrites // IEEE Transactions on Magnetics, 2009.Vol.45.No.5 (in co-authorship).