1958 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закiнчив факультет кiбернетики Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка в 1980 р. У 1980–81 і 1984–88 роках працював на факультеті кібернетики в науково-дослідницькій частині. У 1981–84 рр. – аспірант кафедри прикладної статистики того ж факультету. У 1988– 2012 роках працював на радiофiзичному факультетi: спочатку асистентом,  з грудня 1993 – доцентом (з перервою на докторантуру у 2001–03), а з червня 2005 – професором. Кандидатську дисертацiю “Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений” захистив у 1986 р. (науковий керівник – проф. Анісімов В.В.), докторську дисертацію  “Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу” – у 2003 р. Області наукових інтересів – теорія імовірностей, функціональний аналіз, математична фізика.

Автор  68 наукових статей і 5 навчальних посібників.

Основні наукові результати:

  • показав, що задане певними аксіомами відношення незалежності породжує імовірнісну міру;
  • знайшов розподіл  часу чекання в ряді систем масового обслуговування;
  • розробив загальний метод дослідження випадкових мір і мірозначних процесів, за допомогою якого розв’язав  ряд асимптотичних задач стохастичної геометрії;
  • довів формулу збурення операторних і запропонував оснований на ній спосіб наближеного обчислювання функції Гріна кінетичного рівняння на ґратці;
  • побудував розширення простору знакозмінних мір (простір гіпермір) і показав, що стохастичне інтегрування неперервних випадкових функцій рівносильне потраєкторному інтегруванню за випадковою гіпермірою;
  • знайшов простий і загальний спосіб продовження абстрактного інтеграла без використання поняття збіжності майже скрізь.