Третяк Олег Васильович

1942 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

У 1965 році закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1965 асист., 1982 доц., 1988 проф., 1990 зав. каф. радіоелектроніки (з 1996 кафедра напівпровідникової електроніки), 1990 декан радіофізичного факультету, 1992 -2008 перший проректор Київ. ун-ту. З 2009 – дир. Ін-ту високих технологій. 1971 захистив канд. дис. «Исследование доменной электрической неустойчивости в высокоомном GaAs» (наук. кер. проф. Ю.І.Карханін, проф. Ю.В.Воробйов), 1986 – докт. дис. “Исследование спин-зависимых явлений переноса и рекомбинации в полупроводниках и полупроводниковых структурах”.

Осн. наук. досягнення: вперше в Україні започатковано наук. напрямок і побудована послідовна квантова теорія спін-залежної рекомбінації та електр. детектованого магнітн. резонансу (ЕДМР) у напівпровідниках, розроблена унікальна методика експерим. спостереження ЕДМР в області малих магнітних полів та, відповідно, низьких резонансних частот, створена найдосконаліша на сьогодні за чутливістю установка релаксаційної спектроскопії глибоких рівнів, проведено комплекс досліджень параметрів глибоких рівнів в структурах з квантовими ямами та квантовими точками, проведено дослідження впливу магнітн. поля на гістерезисні оптичні ефекти у неорганічних напівпровідниках.

Є наук кер. школи в галузі генераційно-рекомбінаційних процесів та електрон. транспорту в напівпровідникових структурах. На радіофізичному ф-ті читає осн. курси: “Основи напівпровідникової електроніки”, “Сучасні проблеми електроніки”, “Електрична доменна нестійкість в напівпровідниках”, “Автоматизація наук. досліджень”. гол. Коорд. ради ун-ту “Інформатизація суспільства”. Неодноразово був головою та чл. програмних комітетів міжн. та вітч. наук. конференцій з фізики напівпровідників. Чл. Комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки, голова секції “Радіоелектроніки, приладобудування та зв’язку”, чл. спец. Вч. ради Д26.001.31, наук. керівник міжн. грантів та проектів МОН України. Акад. АПН України (1999), Заслужений діяч науки і техніки (1996). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (1999), орденами “За заслуги” III -го (2001) та II –го (2004) ступеня. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Автор більше 250 наук. та метод. праць, серед них 2 монографії, 2 підруч., 5 учб. посіб. Наук. кер. 3 докт. та 5 канд. дисертацій.

Осн. праці: Спін-електронна та електронно-діркова рекомбінація в напівпровідниках. К., 2001 (у співавт.); Фізичні основи спінової електроніки. К., 2002 (у співавт.); Збірник задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів. К., 2002 (у співав.); Автоматизація наук. досліджень. Засоби та системи автоматизації наук. досліджень / За ред. акад. Третяка О.В. К., 2003; 2007 (у співавт.); Основи фізики напівпровідників. У 2-х тт. К., 2001 – 2009. Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.