1973 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Освіта:

 • 1990 – 1995 рр. – радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – “радіофізика та електроніка”, спеціалізація – “фізична електроніка”;

 • 1997 – 2000 рр. – аспірантура радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.04 – “фізична електроніка”.

 • у 2007 захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.04 – “фізична електроніка” на тему:
  “Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі скандію”.

Кар’єра:

 • 1995 – 1997 рр. – стажист-дослідник ПНДЛ фізичної електроніки радіофізичного факультету;

 • 1997 – 2000 рр. – аспірант кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.04 – “фізична електроніка”;

 • 2000 – 2001 рр. – інженер І-ї категорії навчальної лабораторії електроніки кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • 2001 – 2002 рр. – молодший науковий співробітник теми № 01БФ052-04 радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • 2002 – 2008 рр. – асистент кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • 2008 – 2012 рр. – доцент кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • з 2012 р. – доцент кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Педагогічне навантаження:

 • лекції з освітньої компоненти “Радіоелектроніка” для студентів ІІ курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології”, “2018 Еконофізика”;

 • лекції з освітньої компоненти “Комп’ютерна електроніка” для студентів ІІ курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Інженерія комп’ютерних систем та мереж”;

 • лекції з освітньої компоненти “Аналогові електронні пристрої” для студентів ІІ та ІІІ курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж”;

 • лекції з освітньої компоненти “Цифрові пристрої” для студентів ІІ курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж”;

 • лекції та семінарські заняття з освітньої компоненти “Наноелектроніка” для студентів І-М курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж”;

 • лекції та семінарські заняття з освітньої компоненти “Наноструктурні елементи радіоелектронних засобів” для студентів І-М курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж”;

 • лекції та семінарські заняття з освітньої компоненти “Наноелектроніка та наноструктурні елементи радіоелектронних засобів” для студентів І-М курсу факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, освітня програма – “Захист інформації в телекомунікаціях”;

 • керівництво науково-виробничою практикою, навчальною практикою з обслуговування радіоелектронних засобів, виробничою та асистентською практиками, курсовими роботами та проєктами, випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та диспломними роботами магістрів.

Hаукові дослідження:

 • Фундаментальні дослідження в області фізики поверхні твердих тіл. Емісійна електроніка.

 • Моделювання роботи штучних нейронів засобами аналогової електроніки.
 • Газові сенсори. Експрес-контроль стану осіб, отруєних чадним газом.

Публікації:

Станом на 01.04.2020 вийшло друком 65 наукових публікацій, зокрема 19 статей у фахових виданнях, 12 тез та 34 праці міжнародних наукових конференцій, видано 18 навчально-методичних робіт.

Основні наукові публікації:

 1. Бех І.І., Лушкін О.Є., Шнюков В.Ф. Особливості росту плівки алюмінію на вольфрамі (110). // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.-мат науки. – 1997. – Вип. 4. – с. 308 – 313.

 2. Бех І.І., Лушкин О.Є. Шнюков В.Ф. Свойства совместных пленок бария и кальция на вольфраме. // Известия РАН. Сер. Физическая. – 1998. – Т. 62. – № 10. – с. 2057 – 2062.

 3. Barth W., Shi F., Rangelow I.W., Lushkin A., Il’chenko L., Ilchenko V., Bekh I. Field emission cathode array with self-aligned gate electrode fabricated by silicon micromachining. // J. Vac. Sci. Technol. – 2000. – B. 18 (6). – р. 3544 – 3548.

 4. Бех І.І., Лушкін О.Є., Лень Ю.А. Роль домішки оксиду скандію в поліпшенні емісійних властивостей металевопористих катодів. // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. радіофізика та електроніка. – 2001. – Вип. 3. – с. 16 – 20.

 5. Бех І.І., Ільченко В.В., Костюкевич О.М., Лушкін О.Є. Вплив скандію на емісійні властивості металевопористих катодів. // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип. 2. – с. 237 – 245.

 6. Bekh I.I., Il’chenko V.V., Lushkin A.E. The influencing of the surface structure on the emission properties of the Sc-Ba dispensed cathodes. // Proceedings of “The 5th International Vacuum Electron Sources Conference”. – Beijing (China). – 2004. – р. 8 – 9.

 7. Бех І.І., Дмитришин О.А., Ільченко В.В., Лушкін О.Є., Присяжний В.В. Особливості механізму емісії скандатних металевопористих емітерів. // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.-мат науки. – 2005. – Вип. 4. – с. 269 – 274.

 8. Ракітін С.П., Панічкіна В.В., Гетьман О.І., Ільченко В.В., Лушкін О.Є., Бех І.І. Вивчення механізму емісії високострумових імпрегнованих скандатних катодів. // Зб. “Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи перспективних технологій.” – К.: “Академперіодика”. – 2005. – с. 224 – 238.

 9. Бех И.И., Гетьман О.И., Ільченко В.В. Лушкин А.Е., Паничкина В.В., Ракитин С.П. Химический состав поверхности скандатных катодов до и после испытаний на долговечность. // Материалы международной конференции «Современное материаловедение: достижения и проблемы». – Киев (Украина). – 2005. – с. 485 – 486.

 10. Бех І.І., Ільченко В.В., Лушкін О.Є. Вплив скандію на емісійні властивості кремнієвих автоемітерів. // “Український фізичний журнал”. – 2006. – Т. 51. – № 4. – с. 387 – 390.

 11. Бех І.І., Вербицька О.В., Ільченко В.В., Лушкін О.Є., Нагула П.О. Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею. // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.-мат науки. – 2008. – Вип. 4. – с. 203 – 206.

 12. Бех И.И., Гетьман О.И., Ільченко В.В. Лушкин А.Е., Паничкина В.В., Ракитин С.П. Вплив матеріалу матриці на механізм емісії імпрегнованих скандій-барієвих термоемітерів. // “Український фізичний журнал”. – 2009. – Т. 54. – № 3. – с. 299 – 304.

 13. I. Bekh, O. Verbytska, V. Il’chenko, A. Lushkin, P. Nagula, V. Shcherban. The influence of the electric field on the emissions properties of the Sc-Ba dispensed emitters with the W matrix. // Вісн. Київськ. ун-ту, сер. Радіофізика і електроніка. – 2010, – № 13, – с. 7 – 9.

 14. I. Bekh, V. Il’chenko, Yu. Onyschenko. Calculation of the Energy Distribution of Electrons Emitted from Tungsten. // Journal of Physical Science and Application.- 2013. – № 3. – p. 141 – 146.

 15. V. Andrusenko, I. Bekh, S. Novak. Simulation of Neural Networks by the Analog Calculating Machine (ACM) (in the task of approximation of mathematical functions). // Вісн. Київськ. ун-ту, сер. Радіофізика і електроніка. – 2015. – № (1) 21. – с. 10 – 13.

 16. І.І. Бех, С.О. Новак, Ю.І. Хлапонін. Побудова апроксимаційної функції на основі алгоритму зворотного розповсюдження помилки як методу навчання штучних нейронних мереж. // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 1. – с. 198 – 201.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Бех І.І., Б.І. Михайловський, О.Є. Лушкін. Основи фізики вакууму.
  Підручник (І частина). 
  – К.: ВПЦ “Київський університет” – 2001. – 105 с.

 2. Бех І.І., Б.І. Михайловський, О.Є. Лушкін, В.М. Телега. Основи фізики вакууму.
  Підручник (ІІ частина). 
  – К.: ВПЦ “Київський університет” – 2004. – 70 с.

 3. Бех І.І., С.М. Левитський. Фізичні основи комп’ютерної електроніки.
  Навчальний посібник з грифом МОН України “Рекомендовано Міністерством Освіти і Науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Комп’ютерна інженерія”. 
  – К.: ТОВ “Карбон”, – 2010, – 233 с.

 4. І.І. Бех, В.В. Ільченко, О. М. Костюкевич, О.І. Кравченко, О.Є. Лушкін, В.М. Телега, В.П.Чехун. Фізична електроніка. Частина II “Емісійна електроніка”.
  Навчальний посібник. 
  – К.: ВПЦ “Київський університет” – 2011. – 145 с.

 5. І.І. Бех. Збірник задач з аналогової електроніки.
  Навчальний посібник. 
  – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2013, – 65 c.

 6. І.І. Бех, С.М. Левитський, С.О. Новак. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Фізичні основи комп’ютерної електроніки”.
  Методичний посібник 
  – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2015, – 166 c.

 7. І.І. Бех, С.М. Левитський. Цифрові пристрої.
  Навчальний посібник 
  – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2016, – 336 c.

 8. Бех І.І., Новак С.О., Нощенко В.В. “Цифрові пристрої”: Методичний посібник для виконання лабораторних робіт. Видання 2-е, перероблене та доповнене.
  Методичний посібник 
  – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2017, – 90 c.

Адреса для листування:

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 64, м. Київ, МСП, 01601.

E-mail:

sun@mail.univ.kiev.ua

Розташування:

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кафедра фізичної електроніки,
к. 503, пр. Глушкова 4 г, м. Київ.

Час роботи:

з 9 00 до 1800.

Tелефон:

+38(044) 526-06-70