Петров Ельмар Григорович

1940 р. н., кандидат фізико-математичних наук, професор

1964 закiнчив фiз. ф-т Воронeзького ун-ту, 1970 — асп-ру Харкiв. фiзико-техн. ін-ту АН УРСР. З 1970 працював в Iн-тi теорет. фiзики iм. М.М. Боголюбова мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. вiддiлу) 2003 обраний чл.–кор. НАН України. 1969 захистив канд. дис. «Деякi питання кiнетичних явищ в феромагнетиках та антиферомагнетиках» (наук. кер. — акад. С.В.Пелетмiнський), 1973 — докт. дис. «Теорія поглинання світла із зміною спінового стану».

У 1983 — 86 на посаді проф. каф. теоретичної радіофізики (за сумісн.), 1986-05 на посаді проф. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту. Напрями наук. дослiджень — нерiвноважна статистична механiка та її застосування до вивчення магнiтних, оптичних і кінетичних процесів кристалічних та макромолекулярних систем; теоретична біофізика. Осн. одержані наук. результати: створив теорiю магнiтних екситонів, на основi якої передбачено i пояснено експерементальнi результати взаємодiї антиферомагнетиків зі світлом в сильних магнітних полях. Запропонував i розвинув модель донорно-акцепторного переносу електрона крiзь мiстковi молекулярнi структури.

Модель використовується в бiофiзицi, молекул. i бiомолекулярнiй електроницi для опису електронного переносу крiзь бiлки, а також мiжелектродного струму крiзь молекулярні проводи. Читав нормат. курси: „Квантова механіка”, „Квантова кінетика” та ряд спецкурсів. Нагороджений премією НАН України імені О.С.Давидова (2002); міжн. премією Олександра фон Гумбольдта (2003); Держ. премією України в галузі науки і техніки (2004). Автор 3 монографій та понад 230 статей. Осн. праці: Теория магнитных экситонов. К.,1976; Физика переноса зарядов в биосистемах. К.,1984; Кинетические явления в твердых телах. К., 1989 (в соавт.); Towards a many-body theory for the combined elastic and inelastic transmission through a single molecule // Chem. Physics, 2006. V. 326; Giant switch-on and switch-off currents in device «electrode-molecule-electrode» // Phys. Letters A, 2008. V. 372 (in co-authorship).