Редакція освітньо-професійної програми «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» від 12.10.2020 року введена в дію наказом ректора університету від 20.10.2020 року № 661-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

обов’язкові освітні компоненти

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Блок дисциплін “Нанофізика та наноелектроніка”

Блок дисциплін “Лабораторний та комп’ютерний експеримент в фізиці плазми та фізиці поверхні”