Лабораторія функціональної електроніки

Лабораторія радіоспектроскопії магнетиків

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікрохвильової мікроскопії

Лабораторія радіоспектроскопії і спін-хвильової електроніки

Лабораторія методів та приладів НВЧ

Лабораторія акустооптики

Лабораторія лазерної поляриметрії

Лабораторія волоконної оптики

Лабораторія лазерних приладів

Лабораторія голографічних захисних елементів

Лабораторія фотомагнетизму

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу

Науково-дослідні лабораторії кріогенного комплексу


Лабораторія методів та приладів НВЧ

Суттєвий внесок у дослідження взаємодії НВЧ випромінювання з магнітовпорядкованими речовинами, напівпровідниковими та діелектричними структурами зробила наукова група у складі асист. В. Ф. Романюка, с.н.с. В. В. Олійника, пров. інж. Т. В. Парубочої, асист. О. В. Коберідзе, с.н.с. О. Р. Бедюха, асист. В. В. Загороднього, с.н.с. В. Л. Лаунця, яка почала формуватися під керівництвом доц. В. В. Запорожця. Він започаткував дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання саме в міліметровому діапазоні довжин хвиль, розуміючи, що у майбутньому цей напрям буде дуже актуальним. На початку роботи групи, у 1972 р., коли до В. В. Запорожця прийшов працювати В. В. Олійник, а потім аспірантка Т. В. Парубоча (Гаман), В. Ф. Романюк і пізніше, О. В. Коберідзе, зусилля науковців групи були сконцентровані на розробці перспективних елементів для міліметрового діапазону хвиль – феритових фазозсувачів, швидкісних напівпровідникових модуляторів, атенюаторів тощо. В рамках госпдоговірних робіт разом з фахівцями галузевих НДІ та підприємств колишнього СРСР були розроблені принципи побудови та проведені розрахунки елементів, насамперед для фазованих антенних граток та НВЧ приладів з високим рівнем потужності.

У 1986 р. В. В. Олійник (науковий керівник – В. В. Запорожець) у своїй кандидатській дисертації розробив наукові засади акустомікрохвильової взаємодії у феритах, де вперше показав можливість керування діаграмою направленості мікрохвильового випромінювання за допомогою акустичної хвилі у фериті. Тільки в 1989 р. основні положення дифракції мікрохвильового випромінювання на акустичній хвилі в фериті, започатковані В. В. Олійником, були оприлюднені у відкритій публікації американським вченим Р. Мюллером. У 1987 р., після переїзду В. В. Запорожця до Краснодару (де він працював професором фізичного факультету Кубанського університету), В. В. Олійник очолив наукову групу, яка тоді розробляла принципи радіобачення у міліметровому діапазоні довжин хвиль на замовлення Міністерства електронної промисловості СРСР. Ці роботи проводилися в рамках новоствореної лабораторії «Методів та приладів НВЧ», яка входила до складу міжфакультетського СКТБ. Було показано, що взаємодія хвиль міліметрового діапазону з плазмою у напівпровідниках дає можливість отримати ефективні керуючі НВЧ елементи, на основі яких і був утворений пристрій видимого зображення електромагнітної хвилі.

Після широкомасштабної конверсії оборонного комплексу країни в кінці 1980-х років, очолювана В. В. Олійником наукова група, до якої входили В. В. Загородній, П. О. Бец та В. Л. Лаунець, на замовлення концерну «Укрцукор» та Міністерства охорони здоров’я, разом з провідними науково-дослідними інститутами – НДІ цукрової промисловості, НДІ ветеринарної медицини, розробили ряд приладів для народного господарства України, де був застосований багатий доробок, отриманий при виконанні робіт для військово-промислового комплексу СРСР. Було розроблено мікрохвильовий вимірювач концентрації водних розчинів у технологічних процесах цукрового виробництва, який пройшов державні випробування і був впроваджений на цукрових заводах України. Було виготовлено мікрохвильовий стерилізатор харчових продуктів, який проводив їх знезараження безпосередньо в упаковці. Його було рекомендовано до впровадження на птахофабриках при виготовлені яєчного порошку, що є дуже вразливим для такої шкідливої мікрофлори, як сальмонела. Для успішного виконання цих робіт вперше в міліметровому діапазоні хвиль були проведені вимірювання діелектричних властивостей промислових розчинів та деяких харчових продуктів.

Одночасно О. В. Коберідзе у 1988-2002 рр. проводив дослідження, пов’язані з НВЧ радіовимірюваннями. Ним було запропоновано методику вимірювання складномодульованих сигналів. Виміряні коефіцієнти, що характеризують ефективність взаємодії електромагнітних і пружних хвиль у феритах вдалині від магнітопружного резонансу. Одержані оригінальні експериментальні результати з нелінійного «просвітлення» напівпровідникових структур.

В цей же час наукова підгрупа (Т. В. Парубоча, А. В. Луценко) під керівництвом О. Р. Бедюха, починаючи з 1990-х років проводила дослідження з вивчення впливу електромагнітного випромінювання на гетерогенні структури. Дослідження були зосереджені на двох напрямах: на радіоспектральних дослідженнях особливостей у плівках залізо-іттрієвих і галій-гадолінійових гранатів і на вивченні теплових та електричних процесів, що відбуваються на поверхні металевих структур, а також в об’ємі гетерогенних діелектричних структур, під впливом НВЧ випромінювання. Були отримані нові результати в ході досліджень резонансних магнітних властивостей монокристалів галій-гадолінійових гранатів та розробки як методів, так і обладнання для забезпечення ефективного впливу НВЧ випромінювання на різні гетерогенні матеріали. Зокрема, було проведено дослідження конструкції електроімпульсної установки з метою оптимізації процесу відділення металевого корду від гуми у зношених автомобільних шинах та запропоновано метод «магнітного удару» для деструкції зношених автомобільних шин. За участю доц. Є. Т. Кучеренка було розроблено декілька конструкцій магнетронних розпилювальних пристроїв для ефективного нанесення тонких плівок з різних матеріалів.

Починаючи з 2003 р., наукова група «Методів та приладів НВЧ», працюючи у штаті ПНДЛ квантової радіофізики, займається подальшим розвитком принципів та методик вимірювання діелектричних властивостей різних матеріалів. У результаті, за допомогою розробленого скануючого мікрохвильового ближньопольового мікроскопа міліметрового діапазону вперше була виміряна діелектрична проникність нових матеріалів – подвійних фосфатів лужних та d-металів, розроблених фахівцями хімічного факультету нашого університету. Наукова група продовжує дослідження механізмів та принципів взаємодії електромагнітного випромінювання з фотонними кристалами в НВЧ діапазоні. Проведені аналітичні розрахунки періодичних систем з різним періодом граток та різними діелектриками, а також розроблені та створені одновимірні періодичні структури з різними діелектриками. Отримано заборонені зони, в межах яких мікрохвильове випромінювання не поширюється, та досліджені можливості керування такими зонами з метою отримання широкосмугових фільтрів міліметрового діапазону.