1947 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив (1974 р.) радіофізичний факультет Київського університету та аспірантуру (1977 р.). Захистив кандидатську (1980 р.) дисертацію «Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спинових волн в анизотропных ферромагнетиках» (наукові керівники: доц. В. Й. Сугаков, доц. В. В. Данилов) та докторську (1999 р.) дисертацію «Магнітостатичні хвилі в анізотропних неоднорідних шаруватих структурах».

Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри математики і теоретичної радіофізики. З 1987 р. – доцент, а з 2002 р. – професор кафедри квантової радіофізики. У 2006 р. був запрошений на кілька місяців до Оклендського університету (США) як вчений-дослідник.

Викладає лекційні курси: «Електродинаміка НВЧ», «Радіофізичні методи досліджень», «Хвильові і коливальні процеси». Був ініціатором створення і куратором комплексного курсу «Сучасні комунікаційні технології», автор ідеї і розробник сучасного лабораторного практикуму з НВЧ спектроскопії магнітостатичних хвиль (МСХ), веде лабораторні роботи з радіоспектроскопії.

Основні напрями наукових досліджень: електродинаміка шаруватих магнітогіротропних середовищ, радіоспектроскопія епітаксіальних феритових плівок і спін-хвильова електроніка НВЧ. Ним, зокрема, показано, що для коректного опису магнітних властивостей (111) гранатових плівок потрібно використовувати модель тригональної анізотропії, а за спектрами МСХ можна визначити повний набір магнітних параметрів феритових плівок, у тому числі і розподіл поля одновісної анізотропії за товщиною плівки. Для теоретичного аналізу електромагнітних збуджень у феритах з доменною структурою ним запропоновано використовувати усереднений тензор магнітної проникності, а для аналізу багатошарових структур – метод зшивання імпедансів.

У його роботах вивчені властивості магнітостатичних хвиль і коливань у таких мікрооб’єктах як циліндричні магнітні домени, і розвинута теорія трихвильових процесів за участю МСХ. На базі досліджених ефектів реалізовано кілька нових технічних рішень, зокрема, фільтрів і багатоканальних фільтрів НВЧ діапазону.

Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Разом з проф. В. В. Даниловим та доц. О. Ю. Нечипоруком є співавтором першого в Україні мультимедійного навчального курсу «Спін-хвильова електродинаміка та електроніка» (нагороджений премією імені Тараса Шевченка за 2002 р.).

Був науковим керівником ряду госпдоговірних робіт та брав участь у декількох міжнародних проектах. У 1999-2002 рр. здійснював наукове керівництво одним з найбільших в історії університету міжнародних контрактів зі створення багатоканальних фільтрів НВЧ сигналів.

Є автором понад 100 наукових і науково-методичних праць, двох винаходів і патенту, монографії «Спин-волновая электродинамика» (Київ: Либідь, 1991), навчального посібника «Физические основы функциональной микроэлектроники» (1989 р.), збірника задач з курсу «Електродинаміка НВЧ» (2002 р.), підручника «Спін-хвильова електродинаміка» (2008 р.).


Повернутися до розділу «Персоналії «З»