1969 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

У 1991 р. закiнчив з вiдзнакою радiофiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка. Пiсля закiнчення аспiрантури з 1994 р. працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики. Кандидатську дисертацiю «Вихори у двовимiрних легкоплощинних магнетиках: динамiка, релаксацiя, внесок у функцiї вiдгуку магнетика» захистив у 1996 р. (науковий керiвник – проф. Б. О. Iванов).

Читає нормативнi курси «Методи математичной фiзики» та «Електродинамiка». Область наукових інтересів – низьковимірний магнетизм, теорія магнітних солітонів в низьковимірних структурах, динаміка двовимірних солітонів в спінових системах, магнитні наночастинки. Основні наукові результати:

  • побудовано вихорову феноменологiю топологiчного фазового переходу Березинського-Костерлiца-Таулеса для легкоплощинних гейзенбергiвських феромагнетикiв у конуснiй фазi та сильноанiзотропних планарних феромагнетикiв;
  • знайдено точний аналітичний розв’язок задачі солiтон-магнонного розсiювання у двовимiрних iзотропних магнетиках;
  • передбачено існування локальних магнонних мод на солітоні у двовимірному легковісному магнетику та передбачено динаміку солітону завдяки збудженню цих мод;
  • запропоновано методи керування динамікою магнітних вихорів у наномагнетиках за допомогою змінного магнітного поля та спін-поляризованого струму;
  • узагальнено квантово-механічну теорему Левінсона для розсіяння Ааронова-Бома;
  • передбачено iснування нової вихорової магнiтної фази в магнiтних нанокiльцях.


Усього має 44 публiкацiї: 25 наукових статей у реферованих журналах, 6 навчально-методичних праць, серед яких навчальнi посiбники «Спецiальнi функцiй в задачах математичної фiзики» (спiльно з Є. Д. Бiлоколосом i А. П. Юрачкiвським) i «Основи електродинамiки» (спільно з О. О. Жмудським). Рецензент журналів: «УФЖ», «Phys. Rev. Lett.», «Phys. Rev. B», «Phys.Lett. A», «J. Phys. A».

Лауреат премiї НАН України iм. О. С. Давидова (2005 р.) за цикл робiт «Вихрова динамiка магнетикiв» (разом з Б. О. Iвановим i О. С. Ковальовим).


Повернутися до розділу «Персоналії «Ш»