1942-1999 рр., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1964 р. У 1964-1967 рр. навчався в аспірантурі університету. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію (науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук М. І. Ляшенко). З 1964 р. працював в університеті: спочатку інженером, з 1973 р. – асистентом, з 1975 р. – старшим науковим співробітником кафедри квантової радіофізики.

Брав участь у навчальному процесі, проводячи заняття зі студентами з лабораторних циклів «Радіоспектроскопія» та «Прилади НВЧ» та здійснюючи наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів. Основні напрями наукових досліджень – фізика резонансної взаємодії НВЧ випромінювання з магнітовпорядкованими кристалами. Багато уваги приділяв дослідженню нелінійного феромагнітного резонансу. Ці роботи лягли в основу його кандидатської дисертації.

Ним, зокрема, було отримано цікаві результати з дослідження впливу імплантації різних іонів на спектр ФМР. Вивчено резонансні спектри феритових структур, імплантованих іонами гелію з різною енергією та дозами. Встановлено, що іонна імплантація призводить до появи високопольових обмінних резонансів, положення яких по полю визначається дозою імплантації. Вивчені температурні та кутові залежності положення високопольових обмінних резонансів. Експериментально досліджено нелінійні явища в структурах ЗІГ при поширенні ПМСХ великої амплітуди.

Запропоновано технічні рішення на основі феритових структур, захищені авторськими свідоцтвами. На основі запропонованої ідеї використання зовнішніх полів відкритого діелектричного резонатора розробив методику та запропонував нові технічні рішення для неруйнівного локального контролю параметра релаксації спінових хвиль в епітаксійних гранатових структурах. В результаті дослідження затухання спінових хвиль в ітрій-заміщених гранатових плівках ЗІГ, дифузно легованих, сформульовані вимоги до технології отримання епітаксійних гранатових плівок із заданими властивостями. Методику неруйнівного контролю якості епітаксійних феритових плівок впроваджено на підприємстві з економічним ефектом.

За час роботи був відповідальним виконавцем та співкерівником ряду успішно виконаних госпдоговірних тем, у тому числі тих, що виконувались за постановою РМ СРСР. З 1980 р. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з науково-дослідної роботи. Протягом багатьох років був членом профкому факультету, виконував обов’язки Вченого секретаря наукового семінару кафедри, був членом виробничих комісій факультету.

За період роботи опублікував більше 60 наукових робіт, з них 3 авторських свідоцта на винаходи.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»