1942 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив Київський технікум радіоелектроніки у 1963 р., а у 1971 р. радіофiзичний факультет Київського унiверситету iм. Т. Г. Шевченка. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацiю «Електронно-адсорбційні властивості плівок оксиду барію на гранях вольфраму (110) та (100)».

Працював з 1966 р. техніком, інженером, молодшим та старшим науковим співробітником кафедри електрофiзики. Напрям наукових дослiджень – фiзика поверхнi твердого тiла. Одержано структури мономолекулярних плiвок оксиду барію та деяких елементiв i сполук на рiзних гранях W, Mo, Re, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних граток. Одержано вiдомостi про реконструкцiю пiдкладинки при адсорбцii кисню, про виникнення власних електронних коливань в адсорбованiй плiвцi.

Автор приблизно 40 наукових робіт.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»