1954 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закiнчив механiко-математичний факультет Київського державного університету iм. Тараса Шевченка (1977 р.) та аспiрантуру кафедри теорiї ймовiрностей та математичної статистики (1980 р.). Пiсля закiнчення аспiрантури працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики: У 1980-1989 рр. – асистент кафедри, з 1989 р. – доцент. Пiсля захисту у 1981 р. кандидатської дисертацiї «Геометрична мiра множини рiвня випадкового поля» (науковий керiвник – чл.-кор. НАН України М. Й. Ядренко) продовжує наукову роботу з дослiдження випадкових множин, що виникають при перетині рівня випадковими полями.

Основні наукові результати:

  • побудова основ загальної теорії випадкових множин довільної розмірності та геометричної міри таких множин;
  • побудова коректної математичної моделi для мiри множини рiвня довiльного випадкового поля i на цiй основi отримання спiввiдношень для моментiв цiєї випадкової величини.


За час роботи проводив практичні заняття з усіх дисциплін курсу вищої математики, читав лекцiї «Математичний аналiз» та «Теорія ймовiрностей» на денному та вечiрньому вiддiленнях фiзичного та радiофiзичного факультетiв. Зараз читає лекцiї з курсу «Математичний аналiз» на фiзичному факультетi. Проводив практичнi заняття з усiх без винятку дисциплін курсу вищої математики та лабораторні роботи з програмування і чисельних методів.

За час роботи опублiковано iндивiдуально та в спiвавторствi понад 30 посiбникiв i навчально-методичних робiт, головними з яких є: «Основні поняття теорiї ймовiрностей» (1987-1988 рр.), підручник «Математичний аналiз» (1999-2000 рр.).

Контакти:

e-mail: radchenko@univ.net.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»