1948-2006 рр., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри

У 1971 р. закiнчив з вiдзнакою механiко-математичний факультет (кафедра механiки суцiльних середовищ) Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка. У 1974 р. закінчив аспірантуру того ж факультету з достроковим захистом кандидатської дисертації «Влияние внутренних свойств взвешенных частиц и их гидродинамического взаимодействия на реологическое поведение суспензий» (науковий керiвник – проф. Ю. I. Шмаков). Докторську дисертацiю «Гидродинамическое моделирование в механике суспензий и растворов полимеров» захистив у 1994 р.

У 1974-1975 рр. працював молодшим науковим співробітником НДЧ університету. З 1975 р. працював на радiофiзичному факультетi асистентом до 1980 р., в 1980-1986 рр. – старшим викладачем, в 1986-1995 рр. – доцентом, з 1995 р. – професором, з 1996 р. – завідувач кафедри. За роки роботи викладачем читав десять нормативних i два спецiальнi курси.

Область наукових інтересів – теоретична реологія. Основні наукові результати:

  • запропонував метод побудови реологічних рівнянь стану суспензій і розчинів полімерів, який у багатьох випадках на сьогодні єдино можливий;
  • запропонував моделi дисперсних частинок, що вперше дало змогу включити в теоретичний розгляд дисперсних частинок складної геометрiї та дисперснi середовища складної реологiї.


Брав активну участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів та конференцій. Виконував обов’язки члена Спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на механіко-математичному факультеті, а у 1999-2001 рр. та 2003-2005 рр. – експерта Експертної ради ВАКу України зі спеціальності «Механіка рідини, газу та плазми».

Виконував обов’язки члена Вченої ради радіофізичного факультету, члена Вченої ради університету. Має близько 100 наукових та науково-методичних публікацій.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»