1954 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Пiсля закiнчення у 1976 р. фiзичного факультету Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю «Оптика та спектроскопiя» працював iнженером-технологом на заводi «Арсенал». У 1978-1980 рр. пройшов службу у збройних силах СРСР. В 1981-1983 рр., працюючи на заводi «Арсенал», пройшов перепiдготовку на спецiальному факультетi Київського унiверситету за спецiальнiстю «Лазерна технiка». В 1983 р. поступив до аспiрантури на радiофiзичний факультет Київського унiверситету.

Пiсля закiнчення аспiрантури з 1986 р. працював молодшим, науковим i старшим науковим спiвробiтником. У 1992 р. захистив кандидатську дисертацiю «Особливостi когерентних випромiнюючих процесiв при взаємодiях з кристалами в аномальних умовах заряджених та нейтральних частинок, що орiєнтацiйно рухаються» (науковий керiвник – проф. В.I.Висоцький). У 1994-1995 рр. пройшов перепiдготовку на спецiальному факультетi Київського унiверситету за спецiальнiстю «Автоматизацiя наукових досліджень». З 1999 р. працює асистентом кафедри математики та теоретичної радіофізики, а з 2005 р. – доцентом.

Читав нормативні курси з математичного аналізу та курс за вибором «Комп’ютерний аналiз процесiв у фiзицi орієнтаційних явищ» для магістрів радіофізичного факультету. Читає нормативні курси з теоретичної механіки, квантової механіки, техніки та електроніки НВЧ. Напрямок наукових досліджень пов'язаний з фізикою орієнтаційних явищ у кристалах. Основні одержані наукові результати:

  • нові типи мікроондуляторів, за допомогою яких можна отримувати інтенсивне короткохвильове випромінювання;
  • теорія каналювання заряджених частинок в іонних та іонно-ковалентних кристалах;
  • новий індуційно-дисперсійний механізм орієнтаційного руху нейтральних атомів поблизу монокристалів;
  • осьове каналювання релятивістських електронів у магнітних кристалах;
  • оптимальні режими заселення енергетичних рівнів каналювання;
  • джерела випромiнювання в широкому спектральному дiапазонi на основi взаємодiї пучкiв релятивiстських позитронiв з монокристалами металів у режимі проходження через них електричного струму;
  • математичнi методи (метод кiнцевозонних потенцiалiв i метод iзоспектральних потенцiалiв) розв’язування спектральних задач при каналюванні в кристалах релятивістських частинок;
  • новий спосiб параметричного пiдсилювання короткохвильового випромiнювання за рахунок нелiнiйної взаємодiї трирiвневої системи канальованих електронів з модульованим полем псевдофотонів;
  • ідея каналювання релятивістських електронів у кристалах в режимі надвипромінювання;
  • контрольована імплантацію атомів в умовах подвійної резонансної взаємодії з модульованими періодичними кристалічними структурами.


Має більше 100 публікацій.

Контакти:

e-mail: maksyuta@univ.kiev.ua

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «М»