1966 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 р. Кандидатську дисертацію захистив у 2005 р. на тему «Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів» (науковий керівник проф. В. Ф. Коваленко). З 1988 р. працював на кафедрі електрофізики техніком, інженером, з 1997 р. – асистент кафедри електрофізики.

Проводить семінарські заняття з курсів «Механіка» та «Молекулярна фізика» зі студентами першого курсу. Вів лабораторні заняття у практикумах: механічному, коливальному, молекулярному, оптичному, атомному та ядерному. Куратор атомного практикуму. Вів гурток «Юний радіофізик» зі школярами десятих класів.

Напрями наукових досліджень: вивчення впливу електричних полів на магнітний стан епітаксійних плівок феритових гранатів. Основні результати наукових досліджень:

  1. Експериментально виявлено нелінійний за електричним полем ефект впливу зовнішнього електричного поля на магнітний стан епітаксійних плівок ферит-гранатів (ЕПФГ) методом оптичної поляриметрії – електромагнітооптичний ефект (ЕМОЕ).
  2. Вперше досліджено вплив на величину ЕМОЕ та характер його магнітопольових залежностей в ЕПФГ зовнішніх механічних напружень. При цьому виявлено ефект лінеаризації квадратичних за електричним полем ЕМОЕ, індукований зовнішніми напруженнями.
  3. Виявлено залежність величини ЕМОЕ на ділянках плівки, що охоплюють доменну стінку (ДС), від конфігурації та розташування ДС. Показано, що магнітоелектрична взаємодія призводить до можливості управління за допомогою електричного поля спіновою, просторово модульованою структурою.


Має більше десятка наукових публікацій, зокрема в «Українському фізичному журналі», «Physical Review», «Physica Status Solidi». Співавтор 3 навчально-методичних посібників:

  1. Коваленко В. Ф., Короновський В. Є. Особливості електромагнітооптичного ефекту в епітаксіальних плівках феритів-гранатів// «Український фізичний журнал». – 2002. – Т. 47, № 9. – С. 855-861.
  2. V. E. Koronovskyy, S. M. Ryabchenko, V. F. Kovalenko. Electromagneto-optical effects on local areas of ferrite-garnet film. // Phys. Rev. B. – 2005. V. 71. – P. 172402-172405.
  3. V. E. Koronovskyy. Influence of an external mechanical strain on the character of the magneto-electric effect in epitaxial films of yttrium iron garnet // Phys. Stat. Sol. – 2006. V. 203. – P. 2007-2011.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»