1958 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закiнчив факультет кiбернетики Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка у 1980 р. У 1980-1981 рр. і 1984-1988 рр. працював на факультеті кібернетики в науково-дослідницькій частині. У 1981-1984 рр. – аспірант кафедри прикладної статистики того ж факультету. Кандидатську дисертацiю «Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений» захистив у 1986 р. (науковий керівник – проф. В. В. Анісімов), а докторську дисертацію «Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу» – у 2003 р.

Області наукових інтересів – теорія імовірностей, функціональний аналіз, математична фізика. Основні наукові результати:

  • показав, що задане певними аксіомами відношення незалежності породжує імовірнісну міру;
  • знайшов розподіл часу чекання в ряді систем масового обслуговування;
  • розробив загальний метод дослідження випадкових мір і мірозначних процесів, за допомогою якого розв’язав ряд асимптотичних задач стохастичної геометрії;
  • довів формулу збурення операторних півгруп і запропонував оснований на ній спосіб наближеного обчислювання функції Гріна кінетичного рівняння на гратці;
  • побудував розширення простору знакозмінних мір (простір гіпермір) і показав, що стохастичне інтегрування неперервних випадкових функцій рівносильне потраєкторному інтегруванню за випадковою гіпермірою.


Автор 57 наукових статей і навчальних посібників: «Функціональний аналіз» (1992 р., спільно з А. Т. Янішевським), «Метод вiдокремлення змiнних у задачах математичної фiзики» (1998 р., спiльно з В. О. Грязновою), «Спеціальні функцій в задачах математичної фізики» (2000 р., спільно з Є. Д. Білоколосом і Д. Д. Шекою), «Математична фізика в прикладах і задачах» (2005 р., спільно з А. Я. Жугаєвичем).


Повернутися до розділу «Персоналії «Ю»