1948 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закiнчив фiзико-технiчний факультет Харкiвського державного унiверситету iм.М.Горького у 1972 р. Кандидатську дисертацiю «О теории магнитных доменов» захистив у 1974 р. (науковий керiвник акад. АН УРСР В. Г. Бар’яхтар). Докторську дисертацiю «Динамiчнi i топологiчнi солiтони в магнетиках» захищено у 1983 р. Пiсля закiнчення аспіратнури у 1974 р. працював у фiзико-технiчногму Інститутi низьких температур (Харкiв) молодшим (1974-1978 рр.) та старшим науковим співробітником (1978-83 рр.). Потiм працював в Iнститутi металофiзики НАН України (Київ) завідувачем лабораторії (1983-1992 рр.), провідним науковим співробітником (1992-1995 рр.). З 1995 р. працює в Iнститутi магнетизму НАН та Мiніосвiти України головним науковим співробітником.

Читає лекцiї з курсiв: «Теоретична Механiка», «Фiзика твердого тiла», вибранi роздiли «Теоретичної фiзики та радiофiзики» та «Фiзика магнетизму» студентам Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Областi наукових дослiджень – солiтони у твердому тiлi, неодновимiрнi солiтони, теорiя магнiтних доменних структур, магнітна релаксація, макроскопічні квантови ефекти, магнитні наночастинки.

Основні наукові результати:

 • вперше запропоновано рiвняння σ-моделi для опису нелiнiйної динамiки антиферомагнетикiв; описано значну кiлькiсть експериментiв, що стосуються руху доменних стінок у різноманітних магнітних матеріалах, зокрема, ортоферітах;
 • побудовано нерiвноважну термодинамiку солiтонного газу в одновимiрних магнетiтних системах, близьких до точно iнтегровних; показано, що в точно iнтегровних системах запiзнення вiдсутнє, але з’являється аномальна (неенштейнiвська) дифузiя;
 • знайдено рiзноманiтнi стабiльнi статичнi та динамiчнi двовимiрнi локалiзованi магнiтни солiтони; дослiджено солiтонний внесок до термодинамічних властивостей магнетика;
 • побудовано неньютонові рівняння для опису динаміки магнітних вихорів; передбачена наявність аномально низької частоти і дублетної структури для спектра магнонов для магнітних частинок у вихровому стані, що згодом спостерігалося експериментально;
 • передбачено ефекти макроскопiчного квантового тунелювання, зокрема, тунельна змiна топологiчного заряду для одновимiрних i двовимiрних солітонів (кінків і вихорів).


Під його керівництвом успішно захистили кандидатскі диссертації 14 пошукачів, 3 з них – доктори наук. Член Експертної ради «Фiзика конденсованого стану» ВАК України, член редколегiї енциклопедичного словника «Фiзика твердого тіла», рецензент багатьох мiжнародних фiзичних журналiв. Лауреат премiї НАН України iм. О. С. Давидова (2005 р.) за цикл робiт «Вихрова динамiка магнетиків» (разом з Д. Д. Шекою i О. С. Ковальовим).

Видавнича дiяльнiсть – опублiковано 4 монографiї, 8 оглядових робіт і понад 200 праць у реферованих виданнях. Окремі монографії і оглядові роботи:

 1. Иванов Б. А. Мезоскопические антиферромагнетики: статика, динамика, квантовое туннелирование // ФНТ, 31, 841-884 (2005).
 2. Bar'yakhtar V. G., Chetkin M. V., Ivanov B. A. and Gadetskii S. N. Dynamics of topological magnetic solitons.Experiment and theory. Sprіnger Tracts іn Modern Physіcs., V. 129, 185 pp., Sprіnger-Verlag, 1994.
 3. Bar'yakhtar V. G. and Ivanov B. A. Soliton thermodynamics of low-dimensional magnets, Sov. Sci. Rev. Sec. A. – Phys., ed. by I. Khalatnikov, Vol. 16, 192 pp, Elsevier, Amsterdam (1992).
 4. Kosevich A. M., Ivanov B. A. and Kovalev A. S. Magnetic solitons,.//Phys. Reports 194, 117-238 (1990).
 5. Bar'yakhtar V. G., Іvanov B. A. Modern magnetіsm.The prіmer. Moscow: Nauka, 1986. – 176 p.
 6. Баръяхтар В. Г., Иванов Б. А. В мире магнитных доменов. – К.: Наукова думка, 1986. – 160 с.
 7. Баръяхтар В. Г., Иванов Б. А., Четкин М. В. Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках. УФН, 146, 417-458 (1985).
 8. Косевич А. М., Иванов Б. А., Ковалев А. С. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. – К.: Наукова думка, 1983. – 192 с.


Повернутися до розділу «Персоналії «І»