Історія створення  Навчальна робота  Наукова робота  Відомі вихованціКафедра фізики напівпровідників розвивалась разом з напівпровідниковою електронікою. Весь час переглядались та вдосконалювались програми курсів лекцій, розроблялись програми нових спецкурсів. Якщо в перші роки існування кафедри основними курсами були «Фізика напівпровідників», «Фізика напівпровідникових приладів», «Технологія напівпровідників», «Теорія твердого тіла», то в подальші роки були введені нові спецкурси, такі як «Фізика поверхні напівпровідників», «Методи дослідження у напівпровідниках», «Радіаційна фізика напівпровідників», «Напівпровідникова оптоелектроніка», «Контактні явища у напівпровідниках», «Напівпровідникова мікроелектроніка», «Напівпровідникові сенсори» та інші.

Викладачі кафедри читали лекції не тільки для студентів кафедри фізики напівпровідників (денна та вечірня форма навчання), а і для інших кафедр. Крім того, на факультеті підвищення кваліфікації (ФПК), який функціюнував в Київському університеті імені Тараса Шевченка на протязі багатьох років, була єдина в СРСР група слухачів з фізики напівпровідників, якою керувала кафедра. Викладачі кафедри читали лекції, проводили семінарські та лабораторні заняття, здійснювали керівництво науковою роботою слухачів ФПК.

Кафедра у 1956 р. Зліва направо сидять: Н.Я. Карханіна, В.І. Ляшенко, В.Є. Лашкарьов, Ю.І. Карханін, Г.А. Холодар, Ю.І. Гріценко; стоять: І.Г. Самбур, Є.М. Березняковський, В. Житков, В.Є. Кожевін, Г.П. Пека, Г.П. Зубрін, В.І. Стріха, Р.М. БондаренкоКафедра у 1956 р. Зліва направо сидять: Н.Я. Карханіна, В.І. Ляшенко, В.Є. Лашкарьов, Ю.І. Карханін, Г.А. Холодар, Ю.І. Гріценко; стоять: І.Г. Самбур, Є.М. Березняковський, В. Житков, В.Є. Кожевін, Г.П. Пека, Г.П. Зубрін, В.І. Стріха, Р.М. Бондаренко

В період бурхливого розвитку напівпровідникової електроніки взагалі і мікроелекроніки зокрема, враховуючи потреби виробництва у фахівцях з певних напрямків, були відкриті філіали кафедри на ВО ім. С. П. Корольова (1981 р.) та Київському радіозаводі (1984 р.). В створенні цих філіалів кафедри, розробці учбових планів та програм курсів лекцій приймали активну участь проф. О. В. Третяк та проф. В. А. Бродовий. У 1985 р. завдяки великій організаційній роботі, проведеній Ю. С. Жарких та О. В. Третяком, був створений спецфакультет для підготовки спеціалістів з вищою освітою по спеціальності «Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка».

Покращенню контактів кафедри з промисловими підприємствами сприяла також робота базової виробничої лабораторії «Діагностика та прогнозування надійності напівпровідникових приладів» (1978 р.) на ВО «Київський радіозавод» (наукові керівники – В. А. Бродовий, Г. П. Пека), УНВО «Електроніка» (члени Ради – В. І. Стріха, Ю. С. Жарких, Є. В. Бузаньова) та створення у 1984 р. СКТБ «Тороїд» (науковий керівник – В. М. Добровольський).

Викладачами кафедри були підготовлені та видані такі підручники та учбові посібники:

  1. Пека Г. П. «Физика поверхности полупроводников», К., КГУ, 1967.
  2. Холодарь Г. А. «Статистика электронов в полупроводниках», К., КГУ, 1975.
  3. Воробьев Ю. В. «Основы физики полупроводников», I, IIч., К., Выща школа, 1977.
  4. Стриха В. И., Ветров А. П. »Применение ЭВМ в физическом эксперименте», К., Выща школа, 1979.
  5. Стриха В. И. «Контактные явления в полупроводниках», К., Вища школа, 1982.
  6. Пека Г. П. «Физические явления на поверхности полупроводников», К., Вища школа, 1984.
  7. Воробьев Ю. В., Добровольский В. Н., Стриха В. И. «Методы исследования полупроводников», К., Выща школа, 1988.
  8. Пека Г. П., Стріха В. І. «Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках», К., Либідь, 1992.


Крім того, було видано багато методичних розробок до проведення семінарських занять та лабораторних робіт як для студентів кафедри та її філіалів, так і для слухачів ФПК та спецфакультету.

За роки існування кафедри з 1952 р. по 1996 р. (у 1996 р. відбулось злиття кафедри фізики напівпровідників та кафедри радіоелектроніки в одну кафедру напівпровідникової електроніки) підготовлено більше 1700 фахівців в галузі напівпровідникової електроніки, виконано та захищено понад 50 кандидатських та 11 докторських дисертацій (В. І. Стріха, В. М. Добровольський, Г. П. Пека, В. А. Бродовий, Г. А. Холодар, Ю. В. Воробйов, О. В. Третяк, Д. І. Шека, Ю. С. Жарких, Є. В. Бузаньова, В. В. Ільченко).


Повернутися до розділу «Кафедри»